Chat with us, powered by LiveChat

Tvister om barn. Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan oenighet uppstå om vem som ska ha vårdnaden barnet, var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut. I tvister om barn har domstolarna att utgå från barnets bästa. Vi har en lång och gedigen erfarenhet av vårdnads- och umgägestvister. Kontakta oss för en första konsultation på vårt kontor eller rådgivning per telefon. Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp för att täcka en del av dina kostnader för juridiskt biträde

Bodelning

En bodelning ska vanligtvis göras när ett äktenskap eller samboförhållande tar slut. Bodelning mellan makar kan ske såväl under pågående äktenskap som när äktenskapet upphör genom äktenskapsskillnad eller dödsfall. Vid bodelningen delas makarnas giftorättsgods efter avräkning för skulder. Vid dödsfall behöver bodelning inte ske om det endast finns gemensamma barn och inget testamente är skrivet. Den kvarlevande maken ärver då hela boet med fri förfoganderätt.

Samboavtal

Det kan kännas tryggt att ha ett samboavtal i händelse av att samboförhållandet upphör. Vi hjälper er att upprätta ett avtal där det framgår vilken egendom som skaffats och betalats av er båda, trots att den står skriven på en av er eller hur stor del var och en av er betalat för egendom som står på er båda. Avtalet kan omfatta alla typer av egendom.

Äktenskapsförord och samboavtal

Genom ett äktenskapsförord avtalar ni som makar eller blivande makar om hur ni vill att er egendom ska hanteras vid en eventuell framtida bodelning. Ni har att fundera över om ni vill ha full giftorätt i varandras egendom eller om ni hellre vill att er egendom, eller del av den, ska vara enskild. Full giftorätt innebär att all den egendom ni har och införskaffar under ert äktenskap ingår i bodelningen om ni går skilda vägar. Enskild egendom bodelas inte. Kontakta oss på advokatfirman Guide så hjälper vi er.

Testamente

Innan du skriver ett testamente bör du tänka igenom avsikten med det och därefter söka professionell hjälp för att det ska få rätt innebörd. Ett tydligt utformat testamente undanröjer risken för framtida tvister. För att testamentet ska vara giltigt måste det vara skriftligt. Två vittnen ska samtidigt närvara när testamentet skrivs av testatorn. Testatorns namnteckning ska sedan bevittnas av vittnena. När testamentet väl är skrivet är det en värdefull handling. Efter din död måste det kunna visas upp. Vi hjälper dig att skriva testamntet och förvarar det åt dig om du vill.

Arvsskifte

Ett arvskifte är en skriftlig handling över fördelningen av det arv som en avliden lämnar efter sig. Handlingen ska vara undertecknad av alla som har del i dödsboet. Var den avlidne gift eller sambo ska arvskiftet oftast föregås av en bodelning enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken och sambolagen. Finns det bara en arvinge behöver man inte upprätta något arvskifte. I ett sådant fall anses den ende arvingen ha tillträtt arvet så snart bouppteckningen registrerats vid skatteverket. Kan arvingarna inte enas om arvskiftet kan tingsrätten tillsätta en skiftesman efter ansökan från delägare. Skiftesmannen ska i första hand försöka ena delägarna och få till stånd en frivillig överenskommelse. Om det inte lyckas verkställer skiftesmannen ett tvångsskifte. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Behöver du en advokat? Kolla ditt ärende kostnadsfritt med oss!
Du förbinder dig inte till någonting genom att kontakta oss. Du får bara en bra inledande juridisk rådgivning utan kostnad. Tveka inte – hör med oss.