VAD KOSTAR ADVOKATEN?

En viktig fråga som många oroar sig för när de vill anlita en advokat eller jurist är vilka kostnader det medför. Många gånger kan man dock få hjälp med att betala sina kostnader, antingen via staten eller hemförsäkringen.

OCH VEM BETALAR?

En viktig fråga som många oroar sig för när de vill anlita en advokat eller jurist är vilka kostnader det medför. Många gånger kan man dock få hjälp med att betala sina kostnader, antingen via staten eller hemförsäkringen.

Advokatfirman Guide AB följer advokatsamfundets riktlinjer i frågor om debitering av arvode, som skall vara skäligt. Skäligheten i arvodet bestäms utifrån fler faktorer, bl.a. uppdragets art, tidsåtgång, storlek och svårighetsgrad, tidspress och uppnått resultat. I många fall tillämpar vi den timtaxa som Regeringen har fastställt för innevarande år.

Nedan finner Ni korta beskrivningar av de typfall där antingen staten eller ett försäkringsbolag står för kostnaderna, helt eller delvis.

De flesta har idag en hemförsäkring i vilken det ingår rättsskydd som man kan ta i anspråk för tvist som kan prövas i domstol. Vi hjälper dig gärna att undersöka om du har något rättsskydd som kan tas i anspråk för just din tvist. För det fall att du får rättsskydd beviljat behöver du ofta betala en självrisk som i regel är på 20–25 procent av ombudskostnaderna. Resterande del bekostas av ditt försäkringsbolag.

Rättsskyddet omfattar vanligtvis tvister om vårdad, boende och umgängen samt patientskador. Rättsskyddet täcker vanligtvis kostnader om ett maxbeloppet på 200 000  kr, och självrisken har normalt ett minimibelopp på 1 500 kr. Om du inte har en hem- eller villaförsäkring kan du i vissa fall vara berättigad till rättshjälp istället.

När du inte har ekonomiska förutsättningar eller en hemförsäkring som täcker dina ombudskostnader, kan du under vissa förutsättningar få rättshjälp från staten.

Den främsta förutsättningen för rättshjälp är att du har ett ekonomiskt underlag som inte överstiger 260 000 kr/år. Det ekonomiska underlaget utgörs av summan av dina tillgångar minus skulder och ev. försörjningsplikt. Innan du får rättshjälp beviljad krävs det vidare att du fått egenfinansierad rådgivning på minst en och högst två timmar. Den domstol som sedan får in ansökan eller Rättshjälpsmyndigheten gör sedan en bedömning om ärendet är av sådan art att du har ett behov av ett biträde.

Om du får rättshjälp beviljad betalar staten en del av kostnaderna medan du själv betalar en fastställd rättshjälpsavgift. Avgiften beräknas procentuellt utifrån dina ekonomiska förhållanden. Har du inga eller mycket låga inkomster brukar rättshjälpsavgiften kunna fastställas till den lägsta nivån om 2 procent, vilket innebär att du själv bara betalar 2 procent av advokatkostnaderna och staten genom Rättshjälpsmyndigheten resten. Kontakta oss så hjälper vi dig att undersöka om du har förutsättningarna att beviljas rättshjälp.

Den som är anhållen eller häktad har alltid rätt till en offentlig försvarare. Offentlig försvarare ska också utses

 • om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,
 • om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller
 • om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör

Den som är under 18 år och är misstänkt för brott har i princip alltid rätt till offentlig försvarare, även om misstanken avser förhållandevis bagatellartad brottslighet.

Den som utses till offentlig försvarare ska vara advokat som är lämplig för uppdraget. Även den som inte är advokat men som bedöms som lämplig kan i vissa fall förordnas.

Har den misstänkte föreslagit en advokat ska domstolen förordna denne som offentlig försvarare. Framställs inget sådant förslag väljer domstolen ut en advokat som har anmält intresse för uppdrag som offentlig försvarare. Det förekommer att advokater som inte är specialiserade på brottmål anmäler sitt intresse för den här typen av uppdrag. Det är därför angeläget att den som misstänks för ett brott föreslår en advokat eller advokatbyrå som har brottmål som verksamhetsinriktning.

En offentlig försvarare får ersättning av allmänna medel. Klienten kan emellertid i vissa fall bli återbetalningsskyldig för statens kostnader. Vid frikännande dom ersätts alltid den offentlige försvararen av allmänna medel utan återbetalningsskyldighet för klienten.

Advokatfirman Guide är särskilt inriktad på brottmål och samtliga våra advokater åtar sig uppdrag som offentlig försvarare. Meddela utredaren att någon av oss ska utses till din offentlige försvarare, så lovar vi att du kommer att få bästa möjliga biträde i utredningen och rättegången mot dig.

Den som är misstänkt för ett brott har alltid rätt till en privat försvarare. Denne utses av den misstänkte. Domstolen ställer inte lika höga krav på privata försvarare som på offentliga försvarare. En privat försvarare behöver till exempel inte vara advokat. Den privata försvararen har  men det finns ingen absolut rätt att få ersättning av allmänna medel för den kostnaden. En privat försvarare har i stort sett samma möjligheter att försvara sin klient som en offentlig försvarare, med följande undantag. Om den privata försvararen inte uppfyller de krav som ställs på en offentlig försvarare, får åklagaren i vissa fall besluta att den som är gripen, anhållen eller häktad inte får träffa sin privata försvarare.

Den som är privat försvarare har inte heller rätt till ersättning av allmänna medel. Det är i stället klienten som får svara för försvararens kostnader. Om den tilltalade frikänns eller om förundersökningen mot en misstänkt läggs ner kan dock den tilltalade eller misstänkte få ersättning av allmänna medel för sina försvararkostnader.

Samtliga advokater på Advokatfirman Guide är specialiserade på brottmål och åtar sig uppdrag som privat försvarare. Eftersom vi alla uppfyller kraven på offentliga försvarare har vi samma befogenheter som sådana även när vi uppträder som privata försvarare.

Ett målsägandebiträde är oftast advokat och har till uppgift att tillvarata brottsoffrets, målsägandens, intressen. Under förundersökningen innebär det bl.a. att närvara vid förhör med målsäganden samt ta initiativ till utredningsåtgärder. Målsägandebiträdet har också en stödjande roll. Inför huvudförhandlingen förbereder målsägandebiträdet sin klient för rättegången och är behjälplig med att framställa målsägandens anspråk på skadestånd. Vid huvudförhandlingen presenterar målsägandebiträdet den bevisning som åberopas, i den mån åklagaren inte redan presenterat den, samt håller förhör med målsäganden, den misstänkte och vittnen.

Samtliga advokater på Advokatfirman Guide åtar sig uppdrag som målsägandebiträde. På byrån finns några av Sveriges mest kompetenta målsägandebiträden, med erfarenhet av mål om bl.a. sexualbrott, mord och folkmord. Kontakta oss om du är i behov av ett målsägandebiträde eller om du har frågor i ämnet.

OCH VEM BETALAR?

En viktig fråga som många oroar sig för när de vill anlita en advokat eller jurist är vilka kostnader det medför. Många gånger kan man dock få hjälp med att betala sina kostnader, antingen via staten eller hemförsäkringen.

Advokatfirman Guide AB följer advokatsamfundets riktlinjer i frågor om debitering av arvode, som skall vara skäligt. Skäligheten i arvodet bestäms utifrån fler faktorer, bl.a. uppdragets art, tidsåtgång, storlek och svårighetsgrad, tidspress och uppnått resultat. I många fall tillämpar vi den timtaxa som Regeringen har fastställt för innevarande år.

Nedan finner Ni korta beskrivningar av de typfall där antingen staten eller ett försäkringsbolag står för kostnaderna, helt eller delvis.

De flesta har idag en hemförsäkring i vilken det ingår rättsskydd som man kan ta i anspråk för tvist som kan prövas i domstol. Vi hjälper dig gärna att undersöka om du har något rättsskydd som kan tas i anspråk för just din tvist. För det fall att du får rättsskydd beviljat behöver du ofta betala en självrisk som i regel är på 20–25 procent av ombudskostnaderna. Resterande del bekostas av ditt försäkringsbolag.

Rättsskyddet omfattar vanligtvis tvister om vårdad, boende och umgängen samt patientskador. Rättsskyddet täcker vanligtvis kostnader om ett maxbeloppet på 200 000  kr, och självrisken har normalt ett minimibelopp på 1 500 kr. Om du inte har en hem- eller villaförsäkring kan du i vissa fall vara berättigad till rättshjälp istället.

När du inte har ekonomiska förutsättningar eller en hemförsäkring som täcker dina ombudskostnader, kan du under vissa förutsättningar få rättshjälp från staten.

Den främsta förutsättningen för rättshjälp är att du har ett ekonomiskt underlag som inte överstiger 260 000 kr/år. Det ekonomiska underlaget utgörs av summan av dina tillgångar minus skulder och ev. försörjningsplikt. Innan du får rättshjälp beviljad krävs det vidare att du fått egenfinansierad rådgivning på minst en och högst två timmar. Den domstol som sedan får in ansökan eller Rättshjälpsmyndigheten gör sedan en bedömning om ärendet är av sådan art att du har ett behov av ett biträde.

Om du får rättshjälp beviljad betalar staten en del av kostnaderna medan du själv betalar en fastställd rättshjälpsavgift. Avgiften beräknas procentuellt utifrån dina ekonomiska förhållanden. Har du inga eller mycket låga inkomster brukar rättshjälpsavgiften kunna fastställas till den lägsta nivån om 2 procent, vilket innebär att du själv bara betalar 2 procent av advokatkostnaderna och staten genom Rättshjälpsmyndigheten resten. Kontakta oss så hjälper vi dig att undersöka om du har förutsättningarna att beviljas rättshjälp.

Den som är anhållen eller häktad har alltid rätt till en offentlig försvarare. Offentlig försvarare ska också utses

 • om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,
 • om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller
 • om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör

Den som är under 18 år och är misstänkt för brott har i princip alltid rätt till offentlig försvarare, även om misstanken avser förhållandevis bagatellartad brottslighet.

Den som utses till offentlig försvarare ska vara advokat som är lämplig för uppdraget. Även den som inte är advokat men som bedöms som lämplig kan i vissa fall förordnas.

Har den misstänkte föreslagit en advokat ska domstolen förordna denne som offentlig försvarare. Framställs inget sådant förslag väljer domstolen ut en advokat som har anmält intresse för uppdrag som offentlig försvarare. Det förekommer att advokater som inte är specialiserade på brottmål anmäler sitt intresse för den här typen av uppdrag. Det är därför angeläget att den som misstänks för ett brott föreslår en advokat eller advokatbyrå som har brottmål som verksamhetsinriktning.

En offentlig försvarare får ersättning av allmänna medel. Klienten kan emellertid i vissa fall bli återbetalningsskyldig för statens kostnader. Vid frikännande dom ersätts alltid den offentlige försvararen av allmänna medel utan återbetalningsskyldighet för klienten.

Advokatfirman Guide är särskilt inriktad på brottmål och samtliga våra advokater åtar sig uppdrag som offentlig försvarare. Meddela utredaren att någon av oss ska utses till din offentlige försvarare, så lovar vi att du kommer att få bästa möjliga biträde i utredningen och rättegången mot dig.

Den som är misstänkt för ett brott har alltid rätt till en privat försvarare. Denne utses av den misstänkte. Domstolen ställer inte lika höga krav på privata försvarare som på offentliga försvarare. En privat försvarare behöver till exempel inte vara advokat. Den privata försvararen har  men det finns ingen absolut rätt att få ersättning av allmänna medel för den kostnaden. En privat försvarare har i stort sett samma möjligheter att försvara sin klient som en offentlig försvarare, med följande undantag. Om den privata försvararen inte uppfyller de krav som ställs på en offentlig försvarare, får åklagaren i vissa fall besluta att den som är gripen, anhållen eller häktad inte får träffa sin privata försvarare.

Den som är privat försvarare har inte heller rätt till ersättning av allmänna medel. Det är i stället klienten som får svara för försvararens kostnader. Om den tilltalade frikänns eller om förundersökningen mot en misstänkt läggs ner kan dock den tilltalade eller misstänkte få ersättning av allmänna medel för sina försvararkostnader.

Samtliga advokater på Advokatfirman Guide är specialiserade på brottmål och åtar sig uppdrag som privat försvarare. Eftersom vi alla uppfyller kraven på offentliga försvarare har vi samma befogenheter som sådana även när vi uppträder som privata försvarare.

Ett målsägandebiträde är oftast advokat och har till uppgift att tillvarata brottsoffrets, målsägandens, intressen. Under förundersökningen innebär det bl.a. att närvara vid förhör med målsäganden samt ta initiativ till utredningsåtgärder. Målsägandebiträdet har också en stödjande roll. Inför huvudförhandlingen förbereder målsägandebiträdet sin klient för rättegången och är behjälplig med att framställa målsägandens anspråk på skadestånd. Vid huvudförhandlingen presenterar målsägandebiträdet den bevisning som åberopas, i den mån åklagaren inte redan presenterat den, samt håller förhör med målsäganden, den misstänkte och vittnen.

Samtliga advokater på Advokatfirman Guide åtar sig uppdrag som målsägandebiträde. På byrån finns några av Sveriges mest kompetenta målsägandebiträden, med erfarenhet av mål om bl.a. grov våldtäkt mot barn, mord och folkmord. Kontakta oss om du är i behov av ett målsägandebiträde eller om du har frågor i ämnet.

Advokatfirman Guide

Peter Mutvei

Partner

070-810 44 36

Göran Hjalmarsson

Senior advokat

070-773 29 55

Joel Apitzsch

VD och Partner

076-006 78 47

Ingrid Elovsson

Partner

076-275 79 82

Soroush Shahram

Partner

070-444 99 44

Emma Wikström

Partner

072-202 20 88

Olof Hildebrand

Advokat

070-770 46 87

Tomas Johansson

Advokat

070-842 62 71

Amanda Johnson

Advokat

076-894 62 85

Sogand Sasanpour

Advokat

076-941 49 85

Mergim Kelmendi

Advokat

073-500 05 35

Jesper Johansson

Advokat

070-528 19 76

Haris Gusic

Advokat

072-144 70 78

Azar Menor

Biträdande jurist

076-586 59 36

Susanne Zahawi

Biträdande jurist

070-795 56 99

Linnéa Krook

Biträdande jurist

073-030 44 12

Diana Jaber

Biträdande jurist

072-142 77 25

Serife Tütüncü

Administratör

08-24 48 50

Carolina Lundby Cabezas

Administratör

08-24 48 50

keyboard_arrow_up

Kontakta oss

Behöver du en advokat? Kolla ditt ärende kostnadsfritt med oss!
Du förbinder dig inte till någonting genom att kontakta oss. Du får bara en bra inledande juridisk rådgivning utan kostnad. Tveka inte – hör med oss.

Kontakta Joel Apitzsch


  Kontakta Göran Hjalmarsson

   Kontakta Olof Hildebrand


    Kontakta Peter Mutvei


     Kontakta Sandra Danowsky


      Kontakta Sogand Sasanpour

       


        

       Buscas un abogado que hable español en Estocolmo?

       Rellena el formulario que hay màs abajo y contactaremos contigo en tu idioma lo antes posible.Por supuesto,este es un contacto sin ningùn tipo de compromiso.Te daremos consejo juridico sin coste alguno.Estaremos encantados de poder ayudarte.

        Acepto la política de privacidad de la Advokatfirman Guide.

        A keni nevojë për një avokat ne gjuhen shqipe?

        Plotësoni formularin e mëposhtëm dhe do t’ju kontaktojmë së shpejti. Ne ju ofrojmë këshilla ligjore falas në fillim të procesit. Mos hezitoni – na dëgjoni tani.

        Ne do t’ju kontaktojmë se shpejti.

         Unë pranoj politikën e privatësisë

         Да ли вам је потребан контакт на српском/хрватском/босанском језику са  једним адвокатом у Штокхолму?

         Попуните доњи формулар и контактираћемо вас убрзо на вашем језику. Контакт са нама је необавезујући. Добићете само бесплатан и добар уводни правни савет. Не оклевајте-јавите нам се.

          Da li vam je potreban kontakt na srpskom/hrvatskom/­bosanskom jeziku sa jednim advokatom u Štokholmu?

          Popunite donji formular i kontaktiraćemo vas ubrzo na vasem jeziku. Kontakt sa nama je neobavezujući. Dobićete samo besplatan i dobar uvodni pravni savjet. Ne oklijevajte-javite nam se.

           Da li vam je potreban kontakt na srpskom/hrvatskom/­bosanskom jeziku sa jednim odvjetnikom u Štokholmu?

           Popunite donji formular i kontaktiraćemo vas ubrzo na vasem jeziku. Kontakt sa nama je neobavezujući. Dobićete samo besplatan i dobar uvodni pravni savjet. Ne oklijevajte-javite nam se.

            Behöver du juridisk rådgivning?

            Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Du förbinder dig inte till någonting genom att kontakta oss. Du får bara en bra inledande juridisk rådgivning utan kostnad. Tveka inte – hör med oss.

             Do you need legal councelling?

             Fill in the form below and we will contact you as soon as possible. You don’t obligate to anything by contacting us – you get a free and qualitative first councelling at no cost. Don’t hesitate – check with us.

              Stockholm’ da bir avukatla türkçe iletisim kurmak isterminisiniz?

              Asagidaki formu doldurunuz, türkçe olarak biz size en kisa zamanda ulasacagiz. Kendinizi mecbur hisetmeden, yasal danismanligimizdan ücretsiz olarak en iyi sekilde yararlanabilirsiniz. Lütfen bizimle iletisime geckmekten çekinmeyiniz.


               +