,

Hur går en huvudförhandling (rättegång) till?

Rättegången i ett brottmål kallas för huvudförhandling. Huvudförhandlingen inleds med att åklagaren anger vad som påstås, samt redogör för eventuella skadeståndsanspråk och andra yrkanden. Om målsäganden företräds av ett målsägandebiträde är det denne som redogör för målsägandens anspråk. Den tilltalade eller dennes försvarare får därefter redogöra för inställningen, det vill säga om den misstänkte erkänner eller förnekar gärningen samt hur denne ställer sig till övriga yrkanden i målet.

Efter att yrkanden och inställning gåtts igenom, har åklagaren sin sakframställning. I sakframställningen redogör åklagaren lite närmare för vad det är som påstås samt redovisar den skrifliga och tekniska bevisningen. Efter åklagarens sakframställning är det försvarets tur att ha en sakframställning. Vid denna kan den misstänktes position i målet preciseras och om försvaret har åberopat egen bevisning gås denna igenom.

Efter sakframställningarna inleds upptagningen av den muntliga bevisningen. Först ut är förhöret med målsäganden (om det åberopats av åklagaren), sedan med den eller de åtalade i målet och sist med de eventuella vittnen eller sakkunniga som åberopats.

Efter att all bevisning gått igenom övergår rätten till att behandla den misstänktes personliga förhållanden, personalian. Denna genomgång innefattar bland annat ett utdrag ur belastningsregistret samt en redogörelse för frivårdens personutredning (om en sådan hämtats in). Vidare utreds den misstänktes inkomster samt försörjningsplikt till barn. Personaliagenomgången syftar till att vägleda domstolen i påföljdsvalet. Framför allt utreds om det finns förutsättningar för att välja en frivårdspåföljd, det vill säga en villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Sist av allt är det dags för åklagaren och brottmålsadvokaten att sammanfatta målet i ett slutanförande, även kallad plädering. Den som pläderar förklarar för rätten hur den bör värdera bevisnignen som lagts fram samt fördjupar sig i eventuella rättsliga frågor av betydelse för prövningen.

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!

,

Vad är en stämningsansökan i brottmål?

En rättegång initieras genom att åklagaren lämnar in en stämningsansökan – åtalet. I sin stämningsansökan ska åklagaren ange vilket eller vilka brott som läggs den åtalade till last, samt precisera vad brotten har bestått i. Denna text kallas för gärningsbeskrivningen. Gärningsbeskrivningen måste innehålla de olika moment – rekvisit – som krävs för att gärningen ska vara brottslig. Den som åtalats för ett brott har rätt att kräva att gärningsbeskrivningen är så specificerad att den är möjlig att bemöta. Om du har åtalats och är osäker på om gärningsbeskrivningen uppfyller kraven på specifikation bör du rådgöra med din försvarare om detta.

I åtalet anger också åklagaren vilken bevisning som åberopas till stöd för åtalet. Det kan vara fråga om muntlig bevisning, vanligen i form av förhör med målsäganden vittnen och sakkunniga, eller skriftlig bevisning, exempelvis kontoutdrag eller journalanteckningar. Vidare förekommer att åklagaren åboperar teknisk bevisning, exempelvis övervakningsfilmer eller uppspelning av telefonavlyssning.

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!

,

Vad är ett brott?

Ett brott är en gärning som är belagd med straff. I vissa fall kan även en underlåtenhet att göra något vara brottsligt. De flesta brotten regleras i Brottsbalken (BrB). Brotten som finns i brottsbalken brukar gemensamt benämnas den allmänna straffrätten. Vissa brott regleras i stället i särskilda lagstiftningar. Det gäller till exempel för narkotikabrott (narkotikastrafflagen) och trafikbrott (trafikbrottslagen). Brott som regleras utanför brottsbalken kallas gemensamt specialstraffrätt.

För att en gärning ska anses vara brottslig krävs också i de flesta fall att gärningen begåtts med uppsåt. Lite förenklat kan sägas att gärningen begåtts med vilje. I Sverige förekommer flera olika uppsåtsformer, den starkaste kallas vanligen för avsiktsuppsåt. Den lägsta nivån av uppsåt brukar kallas för likgiltighetsuppsåt. I vissa fall är det tillräckligt med oaktsamhet för att kunna dömas för brottet, det gäller exempelvis för bokföringsbrott.

På vår hemsida kan du läsa mer om några av de vanligaste brotten. Vill du mer information eller hjälp i ett specifikt ärende så är du välkommen att när som helst kontakta oss advokater på Advokatfirman Guide.

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!

, , ,

Vad är straffet för bedrägeri?

För bedrägeri av normalgraden döms till fängelse i högst två år. Ofta kan frivårdspåföljder som villkorlig dom eller skyddstillsyn komma i fråga. Ringa bedrägeri leder oftast till dagsböter som påföljd, även om straffskalan även innehåller fängelse i högst sex månader. För grovt bedrägeri är straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Det finns en mängd olika förfaranden som är att bedöma som bedrägeri. Men det finns också en mängd förfaranden som vid en första anblick utgör ett bedrägeri men som i en rättslig kontext inte ska rubriceras som det. Om du är misstänkt för bedrägeri är det därför viktigt att du får möjlighet att överlägga med en försvarsadvokat i ett tidigt stadium av utredningen, redan innan första förhöret hålls.

Samtliga advokater på Advokatfirman Guide har erfarenhet av och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare vid misstanke om bedrägerier. Några av byråns advokater har företrätt misstänkta i de största bedrägerihärvorna någonsin i Sverige. Kontakta oss på advokatfirman Guide om du vill veta mer. Vet du redan vilken advokat du vill ha som försvarare ska du lämna namnet till utredaren, så att denne kan ombesörja att din advokat förordnas.

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!

, , ,

Vad är skillnaden mellan ringa bedrägeri, bedrägeri och grovt bedrägeri?

Bedrägeri är ett gradindelat brott. Om värdet är lågt, exempelvis vid en så kallad ”springnota” döms ofta för ringa bedrägeri. De flesta bedrägeribrotten är att bedöma som normalgradsbrott. De allvarligaste gärningarna rubriceras som grovt bedrägeri. Vid bedömningen av om ett bedrägeri är att beteckna som grovt ska bland annat särskilt beaktas om gärningsmannen har missbrukat allmänt förtroende eller använt falska urkund eller vilseledande bokföring, eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

Det finns en mängd olika förfaranden som är att bedöma som bedrägeri. Men det finns också en mängd förfaranden som vid en första anblick utgör ett bedrägeri men som i en rättslig kontext inte ska rubriceras som det. Om du är misstänkt för bedrägeri är det därför viktigt att du får möjlighet att överlägga med en försvarsadvokat i ett tidigt stadium av utredningen, redan innan första förhöret hålls.

Samtliga advokater på Advokatfirman Guide har erfarenhet av och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare vid misstanke om bedrägerier. Några av byråns advokater har företrätt misstänkta i de största bedrägerihärvorna någonsin i Sverige. Kontakta oss på advokatfirman Guide om du vill veta mer. Vet du redan vilken advokat du vill ha som försvarare ska du lämna namnet till utredaren, så att denne kan ombesörja att din advokat förordnas.

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!

, , ,

Vad krävs för att dömas för bedrägeri?

Ett bedrägeri förövas genom att gärningsmannen

(1) genom vilseledande (orsakande av felaktig tro),

(2) förmår någon till en handling eller underlåtenhet (disposition),

(3) som innebär förmögenhetsöverföring.

Lite förenklat kan sägas att den som lurar någon och på så sätt orsakar denne skada och får motsvarande vinning kan dömas för bedrägeri.

Några exempel på bedrägerier är sådana som sker genom identitetsstöld, genom att gärningsmannen ger uttryck för en vilja att betala för en vara eller tjänst som man aldrig avsett att betala, eller när någon säljer ett förfalskat konstverk.

Det finns en mängd olika förfaranden som är att bedöma som bedrägeri. Men det finns också en mängd förfaranden som vid en första anblick utgör ett bedrägeri men som i en rättslig kontext inte ska rubriceras som det. Om du är misstänkt för bedrägeri är det därför viktigt att du får möjlighet att överlägga med en försvarsadvokat i ett tidigt stadium av utredningen, redan innan första förhöret hålls.

Samtliga advokater på Advokatfirman Guide har erfarenhet av och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare vid misstanke om bedrägerier. Några av byråns advokater har företrätt misstänkta i de största bedrägerihärvorna någonsin i Sverige. Kontakta oss på advokatfirman Guide om du vill veta mer. Vet du redan vilken advokat du vill ha som försvarare ska du lämna namnet till utredaren, så att denne kan ombesörja att din advokat förordnas.

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!

, , ,

Vad är straffet för rån?

För rån av normalgraden döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. För grovt rån döms till fängelse i lägst fem och högst tio år.

Om du är misstänkt för rån eller grovt rån har du rätt till en offentlig försvarare. Samtliga advokater på Advokatfirman Guide har erfarenhet av och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare vid misstanke om rån eller grovt rån. Kontakta oss på advokatfirman Guide om du vill veta mer. Vet du redan vilken advokat du vill ha som försvarare ska du lämna namnet till utredaren, så att denne kan ombesörja att din advokat förordnas.

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!

, , ,

Vad är skillnaden mellan rån och grovt rån?

Rån är ett gradindelat brott. Vid bedömningen om ett rån ska rubriceras som grovt ska särskilt beaktas:

1. Om våldet varit livsfarligt,
2. Om gärningsmannen har tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars har visat synnerlig råhet eller på ett hänsynslöst sätt har utnyttjat den rånades skyddslösa eller utsatta ställning, eller
3. Om gärningen har varit av särskilt farlig art.

Ett rån som begås med skarpladdat skjutvapen är typiskt sett att rubricera som grovt. Även rån som riktas mot exempelvis äldre eller barn rubriceras ofta som grova.

Om du är misstänkt för rån eller grovt rån har du rätt till en offentlig försvarare. Samtliga advokater på Advokatfirman Guide har erfarenhet av och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare vid misstanke om rån eller grovt rån. Kontakta oss på advokatfirman Guide om du vill veta mer. Vet du redan vilken advokat du vill ha som försvarare ska du lämna namnet till utredaren, så att denne kan ombesörja att din advokat förordnas.

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!

, , ,

Vad krävs för att dömas för rån?

För rån döms den som stjäl något medelst våld eller hot. Även den som begått stöld och med våld eller hot sätter sig till motvärn mot den som vill återta det som stulits döms för rån (motvärnsfallet). Om brottet bedöms vara av mindre allvarlig art döms inte för rån utan i stället för de andra brott som förfarandet innefattat (ex. stöld och olaga hot).

Om du är misstänkt för rån eller grovt rån har du rätt till en offentlig försvarare. Samtliga advokater på Advokatfirman Guide har erfarenhet av och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare vid misstanke om rån eller grovt rån. Kontakta oss på advokatfirman Guide om du vill veta mer. Vet du redan vilken advokat du vill ha som försvarare ska du lämna namnet till utredaren, så att denne kan ombesörja att din advokat förordnas.

Den som har utsatts för misshandel har rätt till ett målsägandebiträde. Samtliga advokater på Advokatfirman Guide har erfarenhet av och åtar sig uppdrag som målsägandebiträde för den som utsatts för rån.

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!

, , ,

Vad är straffet för misshandel?

För ringa misshandel döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Dagsböter är normalpåföljden.

Misshandel av normalgraden har fängelse i högst två år i straffskalan, men i praktiken överstiger aldrig straffen för misshandel av normalgraden fängelse i ett år sex månader. För misshandel av normalgraden kommer ofta frivårdspåföljder, som villkorlig dom eller skyddstillsyn, i fråga.

För grov misshandel döms till fängelse i lägst ett år sex månader och högst sex år. Straffskalan för synnerligen grov misshandel är fängelse i lägst fem och högst tio år.

Om du är misstänkt för misshandel har du rätt till en offentlig försvarare. Samtliga advokater på Advokatfirman Guide har erfarenhet av och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare vid misstanke om misshandelsbrott. Kontakta oss på advokatfirman Guide om du vill veta mer. Vet du redan vilken advokat du vill ha som försvarare ska du lämna namnet till utredaren, så att denne kan ombesörja att din advokat förordnas.

Ända sedan 1981 har Advokatfirman Guides advokater stått på den enskildes sida. Här jobbar några av Sveriges främsta och mest erfarna advokater inom brottmål och annan humanjuridik.

Kolla ditt ärende med Advokatfirman Guide – kostnadsfritt!