Inlägg av admin_guide

Brottmålsadvokat

En brottmålsadvokat är en advokat med särskild inriktning på brottmål. De flesta brottmålsadvokater åtar sig uppdrag som privat eller offentlig försvarare, samt som målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn.

Advokatfirman Guide är särskilt inriktad på brottmål. Kontakta oss om du är i behov av en brottmålsadvokat.

Försvarsadvokat

Försvarsadvokatens uppgift är att tillvarata den misstänktes rättigheter på bästa sätt och efter bästa förmåga. Försvararen är alltid med vid polisförhör samt företräder den misstänkte vid häktningsförhandlingen och huvudförhandlingen.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde är oftast advokat och har till uppgift att tillvarata brottsoffrets, målsägandens, intressen. Under förundersökningen innebär det bl.a. att närvara vid förhör med målsäganden samt ta initiativ till utredningsåtgärder.

Rättegången

Om åklagaren väljer att väcka åtal måste tingsrätten i de flesta fall ha en rättegång vid vilken åklagarens bevisning prövas. Rättegången kallas för huvudförhandling, och vid den presenteras både muntlig och skriftlig bevisning. Vid huvudförhandlingen får också alltid den åtalade och, i förekommande fall, den som är målsägande komma till tals. På den här sidan kan du läsa mer om rättegången och vad som gäller för överklagande m.m. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller behöver hjälp vid en rättegång.

Åklagare

Åklagaren är den som för statens talan i ett brottmål. Det förekommer också att åklagaren inom ramen för brottsmålsrättegången för målsägandens talan i fråga om skadestånd. Åklagaren, som ofta lett förundersökningen, har som uppgift att redovisa den bevisningen som åberopats, samt hålla i de förhör som åberopats till stöd för åtalet. Alla åklagare har en […]

Åtalet – stämningsansökan

En rättegång initieras genom att åklagaren lämnar in en stämningsansökan – åtalet. I sin stämningsansökan ska åklagaren ange vilket eller vilka brott som läggs den åtalade till last, samt precisera vad brotten har bestått i. Denna text kallas för gärningsbeskrivningen. Gärningsbeskrivningen måste innehålla de olika moment – rekvisit – som krävs för att gärningen ska […]

Huvudförhandling i tingsrätten

Huvudförhandlingen inleds med att åklagaren anger vad som påstås, samt redogör för eventuella skadeståndsanspråk och andra yrkanden. Om målsäganden företräds av ett målsägandebiträde är det denne som redogör för målsägandens anspråk. Den tilltalade eller dennes försvarare får därefter redogöra för inställningen, det vill säga om den misstänkte erkänner eller förnekar gärningen samt hur denne ställer […]